Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα:

Τον Δεκέμβριο του 2014 τα έργα αποχέτευσης λυμάτων που κατασκευάζονται με τα Συμβόλαια Ε7, Ε9 και Ε18 και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων των κοινοτήτων Πάνω Πολεμιδιών, Μουτταγιάκας και Αγίου Τύχωνα εντάχθηκαν στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το Έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις .  Η Α’ φάση άρχισε στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 με τα Συμβόλαια Ε7 και Ε9 και ολοκληρώνεται στην Β’ Φάση στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 με το Συμβόλαιο Ε18.  Το Συμβόλαιο Ε7 θα τεθεί σε λειτουργία στην Β’ Φάση με την ολοκλήρωση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δυτική Λεμεσό (Συμβόλαιο Ε13).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ): Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα 2007-2013

ΤΑΜΕΙΟΤαμείο Συνοχής
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ(ΑΠ): Βασικές Υποδομές στον Τομέα Περιβάλλοντος

ΕΡΓΟΚατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων σε αγροτικές και αστικές περιοχές της μείζονος Λεμεσού  Συμβόλαια Ε7 και Ε9

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων τόσο για αστικές όσο και για αγροτικές περιοχές συνολικού μήκους 108 χλμ περίπου. Αναφορικά με τις αγροτικές περιοχές το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων μήκους 6,5 χλμ στις κοινότητες Πάνω Πολεμιδιών, Μουταγιάκας και Αγίου Τύχωνα. Όσο αφορά τις αστικές περιοχές, το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων μήκους 101,5 χλμ.  Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή ενός αντλιοστασίου για μεταφορά των λυμάτων από τις βορειοδυτικές περιοχές του έργου στον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην Μονή, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην Β’ Φάση στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το αντλιοστάσιο αυτό θα λειτουργεί μελλοντικά και σαν εφεδρική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε περίπτωση προβλημάτων στη λειτουργία του δυτικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το κατασκευαστικό μέρος των Συμβολαίων αυτών έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα τα έτος 2050 κατά τον οποίο ισοδύναμος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από αυτά τα Συμβόλαια υπολογίζεται περίπου στις 26.000 και ο όγκος λυμάτων προς επεξεργασία υπολογίζεται στα  1,3 εκ κ.μ ετησίως (μέση ροή), ενώ το έτος 2015 ο ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται περίπου στις 10.600 και ο όγκος λυμάτων προς επεξεργασία στα  0,5 εκ κ.μ ετησίως (μέση ροή). Η ολοκλήρωση του έργου συμβάλλει στην εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα, της οποίας κύριος στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του υδάτινου περιβάλλοντος.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ): Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη   2014-2020

Προτεινόμενα Συμβόλαια για ένταξη:

Συμβόλαιο Ε18: Κατασκευή ενός αντλιοστασίου για μεταφορά των λυμάτων από τις βορειοδυτικές περιοχές του έργου στον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην Μονή. Το αντλιοστάσιο αυτό θα λειτουργεί μελλοντικά και σαν εφεδρική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε περίπτωση προβλημάτων στη λειτουργία του δυτικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.  Το Έργο έχει κατασκευασθεί και έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Το Συμβόλαιο Ε18 προτείνεται για συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία στην Β’ Φάση στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

Συμβόλαιο Ε13: Κατασκευή νέου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στα δυτικά, παρά την Α΄ Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού δυναμικότητας 13.000 m3/ημερησίως έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €22 εκ. (€31 εκ. μαζί με το ΦΠΑ κτλ) περίπου για την κατασκευή και €10 εκ. περίπου μαζί με το ΦΠΑ κτλ, για τη λειτουργία του για περίοδο 10 χρόνων. Οι προσφορές που έχουν παραληφθεί στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.  Η έναρξη των εργασιών του έργου αναμένεται περί το τέλος του 2017.  Το συγκεκριμένο Συμβόλαιο συμπεριλαμβάνεται στα προτεινόμενα συμβόλαια που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν.

Συμβόλαιο Ε17: Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €14 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ και άλλα έξοδα €18 εκ.) με συνεισφορά του Συμβουλίου ύψους 20% και Κυβερνητική συνεισφορά ή/και από Ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 80%, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.728 και 67.400 ημερομηνίας 13/10/2005 και 25/6/2008 αντίστοιχα. Επίσης το έργο αυτό θα είναι συγχρηματοδοτούμενο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής με σκοπό την κάλυψη μέρους της Κυβερνητικής συνεισφοράς. Η συνεισφορά του Συμβουλίου θα καλυφθεί μέσω του δανείου της ΤΑΣΕ FP 1702 (2010).

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στα πλαίσια
του Προγράμματος LIFECAB, που έγινε στις 3-4 Οκτωβρίου 2019

Έργο ERMIS-F