Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ (Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας και Ανάπτυξης) Προγραμματική περίοδος 2021-2027

Αντιπλημμυρικό Έργο Μείζονος Λεμεσού

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) είναι Δυνητικός Δικαιούχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ» 2021 – 2027 για τον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία», Ειδικός στόχος 2.4:  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις βασισμένες στο οικοσύστημα.

Το ΣΑΛΑ έχει υποβάλει πρόταση για ένταξη του έργου Αντιπλημμυρικά Μείζονος Λεμεσού» στο εν λόγω πρόγραμμα. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά ταμεία, από δάνεια που συνάπτει το Συμβούλιο με κρατικές εγγυήσεις και από ίδιους πόρους.

Το Αντιπλημμυρικό Έργο Μείζονος Λεμεσού κατασκευάζεται με το Συμβόλαιο F5 και αφορά την κατασκευή συστήματος αποχέτευσης όμβριων υδάτων συνολικού μήκους 20,8 χιλιομέτρων, εκ των οποίων 17,8 χιλιόμετρα σωληνωτούς οχετούς διαμέτρου 500 χιλιόμετρα - 1200 χιλιόμετρα και 3 χιλιόμετρα ορθογωνικούς οχετούς (box culvert). Το Έργο εκτείνεται και στους πέντε Δήμους που βρίσκονται εντός των ορίων του ΣΑΛΑ και το μεγαλύτερο μέρος του έργου κατασκευάζεται σε δημόσιους δρόμους.

Το Έργο υλοποιείται με δύο συμβάσεις, μία για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών (Σύμβαση 14/2017) και μία για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών (Σύμβαση 4/2020 – Συμβόλαιο F5).

Η Σύμβαση με αρ. 14/2017 «για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για συμπληρωματικές μελέτες, την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, αξιολόγηση των προσφορών και επίβλεψη των εργασιών κατασκευής» έχει ανατεθεί στην εταιρεία Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες. Η  Σύμβαση υπογράφηκε στις 12/9/2018  με  αξία €470.000,00 (πλέον ΦΠΑ).

Η Σύμβαση με αρ. 4/2020 «Αντιπλημμυρικό Έργο Μείζονος Λεμεσού – Συμβόλαιο F5» ανατέθηκε στην Κοινοπραξία IACOVOU – ZEMCO (SL) JOINT VENTURE και συνάφθηκε στις 10/2/2021. Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στα €16.197.000,00 (πλέον ΦΠΑ). Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν  στις 4/3/2021 και θα διαρκέσουν 30 μήνες. Η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών είναι η 2/9/2023.

Το Έργο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο σχεδιασμό για συνολική αντιπλημμυρική προστασία της Μείζονος Λεμεσού και μαζί με τα άλλα μεγάλα έργα που έχει ήδη τροχοδρομήσει το ΣΑΛΑ αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην εξάλειψη του προβλήματος των πλημμυρών στη Λεμεσό. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ): Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

 

Έργο: Αποχετευτικό Σύστημα Δυτικής Λεμεσού – Φάση Β’ (Συμβόλαιο Ε18 και Ε13)

Συμβόλαιο Ε18: Κατασκευή ενός αντλιοστασίου για μεταφορά των λυμάτων από τις βορειοδυτικές περιοχές του έργου στον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην Μονή. Το αντλιοστάσιο αυτό θα λειτουργεί μελλοντικά και σαν εφεδρική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε περίπτωση προβλημάτων στη λειτουργία του δυτικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.  Το αντλιοστάσιο έχει κατασκευασθεί εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από τις 26/1/2017.