Τέλη επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων

Σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικό) Νόμο Ν. 35(Ι)/2017, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7/4/2017, τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων επιβάλλονται με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων, όπως αυτή καθορίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ως εξής:

 • Έτη 1991-2016 με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/1980.
 • Έτη 2017-2019 με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2013.
 • Έτη 2020-2022 με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2018.
 • Έτη 2022-2023 με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2021.

Τα αποχετευτικά τέλη που επιβάλλονται είναι τα τέλη αποχέτευσης λυμάτων και τα τέλη αποχέτευσης ομβρίων.

Εάν διαφωνείτε με την αξία του ακινήτου όπως αυτή εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού σας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λεμεσού για διερεύνηση του θέματος.

Τέλη αποχέτευσης λυμάτων

Φάση Α

Ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα από το αποχετευτικό σύστημα ή βρίσκονται σε περιοχές που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν έργα, επιβαρύνονται με τέλη αποχέτευσης λυμάτων με βάση τους συντελεστές της Α’ Φάσης.

Προενταξιακή Φάση Β1

Ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου θα αρχίσουν τα έργα μετά την συμπλήρωση των έργων της Α’ Φάσης, επιβαρύνονται με τέλη αποχέτευσης λυμάτων με βάση τους συντελεστές της προενταξιακής φάσης. Aπό 1η Ιανουαρίου 2007 ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός της προενταξιακής Φάσης, χρεώνονται με βάση τους συντελεστές της Α' Φάσης, λόγω του ότι τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2008.

Φάση Β

Ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ο χρόνος εκτέλεσης των έργων δεν έχει ακόμη καθοριστεί, επιβαρύνονται με τέλη αποχέτευσης λυμάτων με βάση τους συντελεστές της Β‘ Φάσης. Aπό 1η Ιανουαρίου 2007 ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός της Β' Φάσης, χρεώνονται με βάση τους συντελεστές της Α' Φάσης, λόγω του ότι τα κατασκευαστικά έργα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2009.

Τέλη αποχέτευσης ομβρίων

Αποχετευτικά τέλη ομβρίων χρεώνονται ομοιόμορφα για όλα τα υποστατικά, ανεξάρτητα από την περιοχή που βρίσκονται.

Το ύψος των τελών καθορίζεται από Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται και εγκρίνονται από τη Βουλή και από Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται από το Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρείς άλλες ημερήσιες εφημερίδες.

Aναλυτικά η δομή των αποχετευτικών τελών από το 1991 μέχρι σήμερα φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω

( ο/οο):

Πίνακας τελών αποχέτευσης λυμάτων (o/oo)
Έτος Φάση Α'   Προενταξιακή Φάση Φάση Β' Τέλη Αποχέτευσης Ομβρίων
  Ξενοδοχεία Βιομηχανίες Άλλα Υποστατικά Επέκταση Α' Φάση Όλα τα Υποστατικά Όλα τα Υποστατικά Όλα τα Υποστατικά
1991 7,00 1,80 1,80 - - 0,50 -
1992 7,00 1,80 1,80 - - 0,50 -
1993 7,00 1,80 1,80 - - 0,50 -
1994 8,00 4,00 2,00 - - 0,60 -
1995 8,80 4,40 2,20 - 1,25 0,60 -
1996 8,80 4,40 2,20 2,60 1,25 0,60 -
1997 8,80 4,40 2,20 2,60 1,25 0,60 0,50
1998 8,80 4,40 2,20 2,60 1,25 0,60 0,50
1999 10,00 10,00 2,60 2,60 1,25 0,60 0,50
2000 10,00 10,00 2,60 2,60 1,25 0,60 0,50
2001 10,00 10,00 2,60 2,60 1,25 0,60 0,50
2002 10,00 10,00 2,60 2,60 1,25 0,60 0,50
2003 10,00 10,00 2,60 2,60 1,25 0,60 0,50
2004 10,00 10,00 2,60 2,68 1,29 0,60 0,50
2005 10,00 10,00 2,60 2,76 1,33 0,60 0,50
2006 10,00 10,00 2,60 2,84 1,37 0,60 0,50
2007 10,00 10,00 2,60 2,84 2,84 2,84 0,50
2008 10,00 10,00 2,68 2,93 2,93 2,93 0,56
2009 10,00 10,00 2,76 3,00 3,00 3,00 0,58
2010 9,70 9,70 2,84 3,10 3,10 3,10 0,60
2011 9,40 9,40 2,93 3,19 3,19 3,19 0,62
2012 9,10 9,10 3,02 3,29 3,29 3,29 0,75
2013 8,90 8,90 3,11 3,39 3,39 3,39 0,75
2014 8,65 8,65 3,20 3,49 3,49 3,49 0,80
2015 8,65 8,65 3,20 3,49 3,49 3,49 0,80
2016 8,65 8,65 3,20 3,49 3,49 3,49 0,80
2017 1,10 1,10 0,42 0,42 0,42 0,42 0,10
2018 1,05 1,05 0,40 0,40 0,40 0,40 0,095
2019 0,99 0,99 0,38 0,38 0,38 0,38 0,09
2020 0,99 0,99

0,38

0,38 0,38 0,38

0,09

2021 0,99 0,99 0,38 0,38 0,38 0,38 0,09
2022 0,99 0,99 0.,38 0,38 0,38 0,38 0,09
2023 0,92 0,99 0.,35 0,35 0,35 0,35 0,0086

Για πληροφορίες όσον αφορά τους συντελεστές αποχετευτικών τελών και το ύψος τους, μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Συμβουλίου.

Από το 2023 οι ετήσιοι λογαριασμοί των αποχετευτικών τελών αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ιδιοκτήτες ακινήτου ιδιοκτησίας που εμπίπτει μέσα στα όρια του Συμβουλίου. Σε κάθε ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας αποστέλλεται ξεχωριστός λογαριασμός. Σε περίπτωση που δεν έχετε επικαιροποιήσει τα στοιχεία αποστολής της κατάστασης λογαριασμού σας ή χρειάζεστε βοήθεια για να τα επικαιροποιήσετε μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Συμβουλίου.

Κεντρικά Γραφεία

 • Διεύθυνση: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76 (δίπλα από Yδατοπρομήθεια) Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622
 • Τηλέφωνο: +357 25 881888
 • Τηλεμοιότυπο: +357 25 881777
 • Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Ωράριο Λειτουργίας:

 • 07:30 π.μ. – 14.30 μ.μ. καθημερινά (για ταμείο και για παραλαβή αιτήσεων για άδεια κατασκευής/σύνδεσης)
 • Ωρες Ταμείου: 08.00 π.μ. - 14.30 μ.μ.
 • Παραλαβή αιτήσεων για άδεια κατασκευής/σύνδεσης 08.00 π.μ. - 14.30 μ.μ.

Τέλη χρήσης επί της κατανάλωσης νερού

Το Συμβούλιο επιβάλλει επίσης σε κάθε κάτοχο υποστατικού που είναι συνδεδεμένο και χρησιμοποιεί το αποχετευτικό σύστημα, τέλος χρήσης επί της κατανάλωσης νερού, ύψους 0,64 σέντ ανά μετρικό τόνο.  

Το τέλος αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται μέσω του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας ή των άλλων αρμόδιων αρχών υδατοπρομήθειας για κάθε περιοχή. Aναλυτικά η δομή των τελών χρήσης από το 1995 μέχρι σήμερα φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω ( €/m3) :

Aναλυτικά η δομή των τελών χρήσης από το 1995 μέχρι σήμερα φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω ( €/m3):

Έτος Τέλη χρήσης €
(ανά μετρικό τόνο)
1995 0,17
1996 0,17
1997 0,17
1998 0,17
1999 0,26
2000 0,26
2001 0,26
2002 0,26
2003 0,26
2004 0,26
2005 0,29
2006 0,34
2007 0,34
2008 0,38
2009 0,41
2010 0,43
2011 0,46
2012 0,49
2013 0,52
2014 0,56
2015 0,60
2016 0.64
2017 0.64
2018 0,64
2019 0.64
2020 0.64
2021 0.64
2022 0.64

 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F