Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης

1. Στρατηγικό Σχέδιο 2017 – 2037

Το Συμβούλιο έχει προχωρήσει με την κατακύρωση της προσφοράς για την παροχή Υπηρεσιών για την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία χρηματοοικονομικού μοντέλου για τα επόμενα είκοσι (20) έτη καθώς και για την ετοιμασία του σχετικού Στρατηγικού Σχεδίου του Συμβουλίου, η ετοιμασία σχεδίου υλοποίησης προϋπολογισμού και τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης/συμπληρωματικών υπηρεσιών για την ενημέρωση/εκσυγχρονισμό των παραδοτέων της Σύμβασης για περίοδο δύο χρόνων.

Το Στρατηγικό Σχέδιο  περιλαμβάνει προβλέψεις αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν το Συμβούλιο για τα επόμενα 20 χρόνια. Στη βάση αυτού του Σχεδίου, το οποίο θα υπόκειται σε συνεχείς αναθεωρήσεις και εκσυγχρονισμούς θα ετοιμάζονται τριετή πλάνα ανάπτυξης, καθώς επίσης και οι προκαταρκτικές προβλέψεις για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

2. Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2016 – 2021. Αποχετευτικά Τέλη για την περίοδο 2017-2021

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, το Συμβούλιο ετοίμασε το Στρατηγικό Σχέδιο του για τα επόμενα 20 χρόνια 2017 – 2037. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της καθυστέρησης στη λήψη ορισμένων Κυβερνητικών αποφάσεων αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η ετοιμασία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος για την επόμενη περίοδο 2017-2021  βασίζεται στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2017-2037 που αναφέρεται πιο πάνω και  καλύπτει την περίοδο 2017 - 2021 με βάση τα έργα που προγραμματίζονται στα επόμενα πέντε χρόνια.

Δεδομένης και της αλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από την 1/1/2017 το νέο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης με το προτεινόμενο περίγραμμα αποχετευτικών τελών για την περίοδο 2018-2022, έχει εγκριθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα.

3. Έργα υπό εκτέλεση

3.1 Συμβόλαιο Ε10: Κατασκευή ενός μεγάλου νέου αντλιοστασίου δίπλα από το Νέο Λιμάνι Λεμεσού, μαζί με αγωγούς πιέσεως και βαρύτητας, για εξυπηρέτηση των νέων περιοχών που θα συνδεθούν στο σύστημα, έναντι δαπάνης ύψους €6.5 εκ. περίπου

3.2 Συμβόλαιο Ε13: Κατασκευή νέου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στα δυτικά, παρά την Α΄ Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού δυναμικότητας 13.000 m3/ημερησίως έναντι δαπάνης ύψους €26 εκ. περίπου για την κατασκευή και €13 εκ. για τη λειτουργία του για περίοδο 10 χρόνων.  Το Συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνεται στα συμβόλαια που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει και η συμπλήρωση τους αναμένεται τον Απρίλιο 2022.

Φωτογραφία : Φωτορεαλιστική Εικόνα του Δυτικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στα Κάτω Πολεμίδια

http://www.sbla.com.cy/sites/default/files/images/Planned-Projects-2017-2021.jpg

3.3 Συμβόλαιο Ε14: Έργα στον παραλιακό δρόμο - Αποκατάσταση και ανακαίνιση του κεντρικού αγωγού λυμάτων και φρεατίων  έναντι δαπάνης  8 εκ.  Οι εργασίες που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2021.

3.4 Συμβόλαιο Ε17: Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου  και Παρεκκλησιάς, έναντι  δαπάνης ύψους €16 εκ. περίπου, με συνεισφορά του Συμβουλίου ύψους 10% και Κυβερνητική συνεισφορά ή/και από Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 90%.

4. Προγραμματιζόμενα Έργα

4.1 Συμβόλαιο Ε16: Κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου και κύριου αγωγού μεταξύ Μαρίνας Λεμεσού και Λιμανιού επί της οδού Ακταίας, για εξυπηρέτηση των νέων ροών από υφιστάμενες περιοχές που είναι συνδεδεμένες ή που θα συνδεθούν, με το σύστημα, έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €13 - €14 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ κτλ). Το έργο θα εκτελεσθεί στα πλαίσια κατασκευής του δρόμου της Ακταίας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

4.2 Αντιπλημμυρικά έργα: 

(α) Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της μείζονος Λεμεσού έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €34 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ και άλλα έξοδα), με Κυβερνητική συνεισφορά ύψους €16,5 εκ. (60% περίπου) και συνεισφορά του ΣΑΛΑ €13 εκ. περίπου. Η προκήρυξη του Διαγωνισμού για τα κατασκευαστικά Έργα της Α΄ Φάσης ύψους €17 εκ. περίπου, έγινε και οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τον Απρίλιο του 2021. Πλείστα από αυτά αποτελούν μέρος των έργων που αναστάληκαν μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 και μετά από σχετικές οδηγίες της Κυβέρνησης

(β) Έργα Κέντρου Πόλης - Κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Ναυαρίνου, Αγίας Φυλάξεως, Ν.Π. Λανίτη, Θεσσαλονίκης και άλλες οδούς στη περιοχή του Κέντρου της πόλης. Οι μελέτες και τα σχέδια που είχαν ετοιμασθεί το 2014 με συνεργασία του Δήμου Λεμεσού, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του ΣΑΛΑ επανεξετάζονται από τους Συμβούλους Μηχανικούς με στόχο πέραν από την περιοχή του Κάστρου να μειωθεί και η απορροή στην Κεντρικότερη Εμπορική οδό της πόλης, την οδό Ανεξαρτησίας. Οι μελέτες και τα Έγγραφα Προσφοράς για το κατασκευαστικό Συμβόλαιο αναμένεται να είναι έτοιμα περί το τέλος του 2020. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τέλος του 2021- αρχές 2022. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα €6.5 εκ. και η διάρκεια των εργασιών στους 18 μήνες.  

(γ) Λίμνες Kατακράτησης -  Προγραμματίζεται η δημιουργία δύο λιμνών κατακράτησης στον Άγιο Αθανάσιο και στην Αγ. Φύλα.

4.3 Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς

Μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση στο ΣΑΛΑ της κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου εντός των μη συνδεδεμένων με το ΣΑΛΑ, Κυβερνητικών Οικισμών/Συνοικισμών Αυτοστέγασης εκτοπισμένων της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού, το Συμβούλιο θα προχωρήσει με την προκήρυξη του πρώτου κατασκευαστικού Συμβολαίου εντός του πρώτου τριμήνου 2021.  Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν τέλος του 2021.

4.4 Συμβόλαιο Ε19: Αποχετευτικό έργο στην Κοινότητα Παλώδιας

Για την υλοποίηση του αποχετευτικού έργου της κοινότητας Παλώδιας έχει προκηρυχθεί Διαγωνισμός  για πρόσληψη Συμβούλων Μηχανικών που θα ετοιμάσουν τις απαιτούμενες Μελέτες και Κατασκευαστικά Σχέδια του Δικτύου. Τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να αρχίσουν τέλος του 2023 αρχές του 2024.

4.5 Αποχετευτικό έργο Δυτικών Κοινοτήτων - Επέκταση του ΣΑΛΑ στις Δυτικές Κοινότητες

H υλοποίηση του αποχετευτικού έργου των πέντε δυτικών Κοινοτήτων (Δήμος Ύψωνα και κοινοτήτων Κολοσσίου, Ερήμης, Τραχωνίου, Επισκοπής) άρχισε να υλοποιείται με την ετοιμασία εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Συμβούλων Μηχανικών.  Τα κατασκευαστικά έργα προγραμματίζονται μετά το 2024-2025..

5. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες

Στον Πίνακα 10 πιο κάτω παρατίθενται τα προγραμματιζόμενα έργα που περιγράφονται σε λεπτομέρεια στην Παράγραφο 9.6 με τις αντίστοιχες προϋπολογιζόμενες δαπάνες.

6. Συνοπτικά κόστη έργων που κατασκευάστηκαν ή προγραμματίζονται να κατασκευαστούν μέχρι το 2021

Το συνολικό κόστος των έργων που κατασκευάστηκαν μέχρι τις 31/12/2015 και αυτών που θα κατασκευαστούν μέχρι το 2021, παρατίθεται πιο κάτω κατά κατηγορία. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10 που ακολουθεί το συνολικό κόστος του έργου μέχρι το 2021 αναμένεται να ανέλθει στα €433 εκ. περίπου

Πίνακας 10: Ανάλυση κόστους έργων που θα είναι ολοκληρωμένα μέχρι το 2021

 

Κόστος 31/12/2015 

Κόστος 31/12/2021 

Ποσοστό επί συνολικού κόστους αποχ. έργων λυμάτων

Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων

Κύριος Αγωγός

ΆλλοιΚύριοι Αγωγοί

Αγωγός υπερχείλισης και υπόγεια σήραγγα

Κτίρια και άλλος εξοπλισμός

144.322.957

29.513.947

20.845.394

5.622.481

7.996.362

144.322.957

43.508.347

20.845.394

5.622.481

7.996.362

42,61%

12,85%

6,15%

1,66%

2,36%

Αντλιοστάσια 

12.863.491

35.054.308

10,35%

Σταθμός Επεξ. Λυμάτων Μονής

Νέος Σταθμός Επεξ. Λυμάτων Κάτω Πολεμιδιών

50.452.879

1.470.000

50.452.879

30.883.230

14,90%

9,12%

Σύνολο - Λύματα

273.087.511

338.685.958

100%

Δίκτυο Παλώδιας, Πύργου και Παρεκκλησιάς

-

20.441.882

 

Ολικό Β2 – Λύματα

Oλικό Β2 – Ομβρια

273.087.511

44.176.760

359.127.840

74.136.760

 

Ολικό – Λύματα και Όμβρια

317.264.271

433.264.600

 

Σημείωση: Οι προβλέψεις αυτές είναι προκαταρκτικές και θα αλλάξουν σε κάποιο βαθμό όταν το Συμβούλιο καθορίσει στρατηγική για τα επόμενα χρόνια με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο και το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2017-2021

6. Προγραμματιζόμενα προς υλοποίηση έργα

Πίνακας 11: Προγραμματιζόμενα Κατασκευαστικά Συμβόλαια έργα 2017 – 2021

 

Συμβόλαιο

 

Πλάνο 2017- 2021

(περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)

€ εκ.

Ε10 – Νέο αντλιοστάσιο Ζ

6,5

Ε13 – Δυτικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων (περιλαμβανομένης και της γης)

30,9

Ε14 – Αποκατάσταση/επιδιόρθωση κυρίων αγωγών

8,0

Ε16 – Επέκταση Αντλιοστασίου Ε και κατασκευή κυρίων αγωγών πίεσης και βαρύτητας

13,0

E17/Ε19 - Παρεκλησιά /Πύργος /Παλώδια

16,0

Λίμνες Κατακράτησης  - Κατασκευαστικό κόστος

                                     - Κόστος γης

8,3

7,0

Έργα Ομβρίων

34,0

Σύνολο σε βασικές τιμές

123,7

Μελέτες και Επίβλεψη (5%)

6,2

Απρόβλεπτα (5%)

6,2

Σύνολο περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

136,1

Σημείωση: Οι προβλέψεις αυτές είναι προκαταρκτικές και θα αλλάξουν σε κάποιο βαθμό όταν το Συμβούλιο καθορίσει στρατηγική για τα επόμενα χρόνια με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο και το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2017-2021

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στα πλαίσια
του Προγράμματος LIFECAB, που έγινε στις 3-4 Οκτωβρίου 2019

Έργο ERMIS-F