Γενικά 

Με βάση το Νόμο, το Συμβούλιο ετοιμάζει κάθε χρόνο ετήσιους προϋπολογισμούς οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση. Επίσης κάθε χρόνο ετοιμάζονται οικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι προϋπολογισμοί και οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις πρόνοιες του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 μέχρι 2015. Με βάση το Νόμο, το Συμβούλιο πρέπει να είναι οικονομικά αυτοσυντήρητος οργανισμός και ο προγραμματισμός των έργων του γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα του Οργανισμού.

Kεφαλαιουχικές δαπάνες

To σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουν δαπανηθεί από το Συμβούλιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται στα 310 εκατομμύρια Eυρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει έργα υπό εκτέλεση ύψους 67,5 εκατομμυρίων Ευρώ που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία.

Πηγές χρηματοδότησης

Για σκοπούς χρηματοδότησης των κατασκευαστικών έργων του αποχετευτικού συστήματος της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Λεμεσού, το Συμβούλιο έχει συνάψει δάνεια με Κυβερνητική εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα δάνεια αυτά καλύπτουν περίπου το 80% των κεφαλαιουχικών δαπανών ενώ το υπόλοιπο ποσό ως επίσης και το κόστος λειτουργίας και διαχείρισης του αποχετευτικού συστήματος καλύπτεται από ίδια κεφάλαια του Συμβουλίου, τα οποία προέρχονται κυρίως από αποχετευτικά τέλη που επιβάλλονται επί όλων των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του.

Οσον αφορά το κόστος κατασκευής των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, η Κυβέρνηση καταβάλλει στο Συμβούλιο το ένα τρίτο του κόστους κατασκευής των έργων αυτών ενώ για τα αντιπλημμυρικά έργα που κατασκευάζονται, το ποσοστό συνεισφοράς της Κυβέρνησης θα ανέλθει στο 80% του κόστους κατασκευής τους.

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τί απαγορεύεται να απορρίπτετε στο Σύστημα;
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης
Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Παραλαβή λογαριασμού μέσω e-mail