Έργα υπό εκτέλεση

Συμβόλαιο Ε10: Για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του μεγάλου Αντλιοστασίου Ζ στην περιοχή του Νέου Λιμανιού, αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ. Το αντλιοστάσιο θα εξυπηρετεί τις δυτικές ενορίες της Λεμεσού, όπως το Ζακάκι και τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς και τις μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις του Καζίνο και του My Mall. Το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του ερχόμενου Απριλίου 2024.

Συμβόλαιο Ε17: Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς

Το Έργο περιλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων συλλογής λυμάτων και αντλιοστασίων στις Κοινότητες Πύργου – Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Κύπρου με τη Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Οι δύο Κοινότητες έχουν ενταχθεί στα αποχετευτικά όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και μέσω των δικτύων συλλογής και των αντλιοστασίων που θα κατασκευαστούν, θα συνδεθούν με το Εργοστάσιο Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού του ΣΑΛΑ στην Μονή.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής της Ε.Ε.

Το Έργο περιλαμβάνει τρεις κατασκευαστικές Συμβάσεις:

Ε17Α: Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στην Κοινότητα Πύργου– είναι σε εξέλιξη.

Ημερομηνία Έναρξης: 28/09/2020 

Συνολικός προϋπολογισμός Σύμβασης : €6 εκατομμύρια ευρώ περίπου

Ανάδοχος: CYFIELD CONSTRUCTIONS LTD

Η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην κοινότητα Πύργου υλοποιείται με βαρυτικούς αγωγούς 160 χιλιοστών - 400 χιλιοστών, μήκους 27180 μέτρων, 700 δημόσιων φρεατίων λυμάτων και αγωγούς πιέσεως 315 χιλιοστών, μήκους 900 μέτρων.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 75% του έργου.

Ε17Β: Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς – είναι σε εξέλιξη.

Ημερομηνία Έναρξης: 28/09/2020

Συνολικός προϋπολογισμός Σύμβασης: €4.5  εκατομμύρια περίπου

Ανάδοχος: CYFIELD CONSTRUCTIONS LTD

Η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς υλοποιείται με βαρυτικούς αγωγούς 160 χιλιοστών - 315 χιλιοστών, μήκους 21330 μέτρων και 590 Δημόσιων Φρεατίων Λυμάτων .

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 80% του έργου.

Ε17Γ: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση δύο αντλιοστασίων στη Κοινότητα του Πύργου

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 2/9/2021

Συνολικός προϋπολογισμός Σύμβασης: €1.6 εκατομμύρια περίπου (€1.3 εκατομμύρια περίπου για μελέτη και κατασκευή και  €259 χιλιάδες περίπου για τη λειτουργία και συντήρηση για πέντε χρόνια )

Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Η κατασκευή των αντλιοστασίων  θα συνδέει  τα βαρυτικά συστήματα λυμάτων των δύο Κοινοτήτων με το υφιστάμενο σύστημα που καταλήγει στο Εργοστάσιο  Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού του ΣΑΛΑ στην Μονή. Αξιοσημείωτο είναι πως και οι δύο Κοινότητες επωφελούνται ήδη σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία του Εργοστασίου Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού του ΣΑΛΑ, αφού οι γεωργοί στις δύο Κοινότητες χρησιμοποιούν ένα μεγάλο μέρος του παραγόμενου ανακυκλωμένου νερού για άρδευση. 

 

Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στους Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Οικισμών Αυτοστέγασης (Συμβόλαιο F1)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος λυμάτων εντός των πιο κάτω εννέα (9) Κυβερνητικών Οικισμών/Οικισμών Αυτοστέγασης που βρίσκονται στην ευρύτερη αστική και προαστιακή περιοχή της Λεμεσού:

  • Αυτοστέγαση Μουτταγιάκας
  • Αυτοστέγαση Αγίας Φύλας
  • Αυτοστέγαση Πάνω Πολεμιδιών (Καρμιώτισσα)
  • Αυτοστέγαση Κάτω Πολεμιδιών (Δυτικά Οδού Νίκαιας)
  • Αυτοστέγαση Κάτω Πολεμιδιών (Ανατολικά Οδού Νίκαιας)
  • Οικισμός Αγίου Νικολάου
  • Οικισμός Αγίου Ιωάννη
  • Οικισμός Αγίου Σπυρίδωνα
  • Οικισμός Ομόνοιας

Το Συμβούλιο, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν, προχώρησε στην κατακύρωση της προσφοράς στην Κοινοπραξία MEDCON -TEKAL (F1) JV. Η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του ΣΑΛΑ και της Αναδόχου Κοινοπραξίας έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Η αξία της Σύμβασης ανέρχεται στα €12,8 εκατομμύρια πλέον ΦΠΑ. Το κόστος για την κατασκευή του δημόσιου αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς που βρίσκονται σε δημαρχούμενες περιοχές θα καλυφθεί από κονδύλια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ για τους οικισμούς που βρίσκονται σε κοινότητες το κόστος θα καλυφθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Το διοικητικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από το ΣΑΛΑ.

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2024 και προγραμματίζεται να διαρκέσουν 30 μήνες. Το Έργο προνοεί την κατασκευή δικτύου συνολικού μήκος περίπου 44 km και με αυτό θα εξυπηρετηθούν πάνω από 3200 υποστατικά.

Ετοιμάζεται επίσης παράλληλα η προκήρυξη ξεχωριστού Διαγωνισμού για την κατασκευή των ιδιωτικών αποχετευτικών συστημάτων εντός των υποστατικών και οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν εντός του 2024 και να ολοκληρωθούν εντός 36 μηνών. Το κόστος κατασκευής του κατασκευαστικού Συμβολαίου θα καλύψει εξ’ ολοκλήρου το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.