Η πληρωμή των αποχετευτικών τελών μπορεί να γίνει:

  1. Στα Ταμεία του Συμβουλίου μεταξύ των ωρών 08.00 π.μ. - 14.30 μ.μ.
  2. Ταχυδρομικώς με αποστολή επιταγής πληρωτέας στο «Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας» και η οποία πρέπει να είναι διγραμμισμένη. Στο πίσω μέρος της επιταγής πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο αριθμός πελάτη και ο αριθμός αναφοράς που φαίνεται στο μπροστινό μέρος της κατάστασης λογαριασμού.  Πρέπει επίσης με την επιταγή να εσωκλείεται και το απόκομμα του λογαριασμού που σας στάληκε. Απόδειξη είσπραξης χρημάτων θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Συμβουλίου. Προσοχή:  Δεν πρέπει να αποστέλλονται μετρητά ταχυδρομικώς
  3. Mε πιστωτική κάρτα VΙSA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS/UNIONPAY/JCB, στα γραφεία του Συμβουλίου
  4. Αυτόματη εξόφληση με τραπεζική εντολή – όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα μπορούν να αποταθούν στο Συμβούλιο για την υπογραφή της σχετικής εντολής. Με βάση την εντολή αυτή όλα τα στοιχεία θα υποβάλλονται στην Τράπεζα που θα υποδειχθεί για εξόφληση του λογαριασμού. Η εντολή αυτή μπορεί να αποσυρθεί ή να ανασταλεί αφού ειδοποιηθεί σχετικά το Συμβούλιο γραπτώς πριν από την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται στο λογαριασμό.  Απαραίτητα έγγραφα για τη συμπλήρωση της εντολής είναι τα ακόλουθα:

                         - Aντίγραφο Λογαριασμού του ΣΑΛΑ

                         - Αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου (σελίδες όπου φαίνονται η υπογραφή, η φωτογραφία και ο αρ. διαβατηρίου)

                         - Έντυπο Τράπεζας με στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, όνομα κατόχου λογαριασμού (οφειλέτη), αριθμός λογαριασμού και αριθμός ΙΒΑΝ

              5. Διαδίκτυο

  • μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου www.sbla.com.cy
  • μέσω της ιστοσελίδας JCC ( www.jccsmart.com ) όπου η συναλλαγή γίνεται απευθείας αν έχετε πιστωτική κάρτα (δεν χρειάζεται να έχεις λογαριασμό με οποιαδήποτε τράπεζα).

Μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής, οι λογαριασμοί μπορούν να πληρώνονται μόνο στα Γραφεία του Συμβουλίου και μέσω της ιστοσελίδας JCC (www.jccsmart.com)

 Πληροφορίες για το λογαριασμό σας και άλλες υπηρεσίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 25 881888 ή γράψετε μας στη διεύθυνση Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, δίδοντας τα στοιχεία του ακινήτου σας ή τα στοιχεία που φαίνονται στο μπροστινό μέρος της κατάστασης λογαριασμού σας.

Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών για το έτος 2024 είναι η 31η Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με το Άρθρο 30(3)(α) των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 (αρ. 2) του 2017, παράλειψη σας να πληρώσετε τα τέλη του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που αναφέρεται στο λογαριασμό σας, οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης επί του απλήρωτου ποσού ίσης με 5% στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός 4 μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίσης με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο 4 μηνών από την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στο τηλέφωνο 25881888. Ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πήραν λογαριασμό για ακίνητα που εμπίπτουν μέσα στα όρια του Συμβουλίου, παρακαλούνται να αποτείνονται στα Γραφεία του Συμβουλίου προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εγγραφής της ακινήτου ιδιοκτησίας τους.


Πληρωμή τελών με δόσεις με πιστωτική κάρτα

To Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για διευκόλυνση του κοινού στην πληρωμή των ετήσιων λογαριασμών αποχετευτικών τελών, έχει θέσει σε εφαρμογή, τα πιο κάτω σχέδια πληρωμής τελών με δόσεις (Έντυπο Εξόφλησης με δόσεις) υπό την προϋπόθεση ότι τα τέλη θα εξοφλούνται πριν την καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής:

  • Από τα ταμεία του Συμβουλίου με την πληρωμή μέρους του λογαριασμού με οποιαδήποτε μέθοδο (μετρητά-επιταγή-πιστωτική κάρτα)
  • Σχέδιο μηνιαίων δόσεων με τη χρήση πιστωτικής κάρτας από τα ταμεία του Συμβουλίου για συνολικές οφειλές  που δεν θα υπερβαίνουν τις €2.000 ανά πελάτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  Ο αριθμός των δόσεων είναι καθορισμένος από την τράπεζα του πελάτη και το συνολικό ποσό δεσμεύεται άμεσα στο λογαριασμό του
  • Μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει μέρος του λογαριασμού του, καθορίζοντας ο ίδιος το ποσό και τη συχνότητα των δόσεων

Μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση επί του ποσού του λογαριασμού που εκκρεμεί.

 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F