​

Αντιπλημμυρικά Έργα Μείζονος Λεμεσού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο αφορά την κατασκευή δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων, συνολικού μήκους 21 χιλιομέτρων, ούτως ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγηθούν σε υφιστάμενο σύστημα όμβριων ή σε ποταμούς ανάλογα με την περιοχή. Το Έργο εκτείνεται και στους πέντε Δήμους που βρίσκονται εντός των ορίων του ΣΑΛΑ. Το Έργο υλοποιείται σε τμήματα με προκαθορισμένη διάρκεια εκτέλεσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση της  κυκλοφοριακής συμφόρησης.  

ΣΤΟΧΟΙ

Το Έργο εντάσσεται εντός των σχεδιασμών του ΣΑΛΑ για συνολική αντιπλημμυρική προστασία συγκεκριμένων περιοχών της Μείζονος Λεμεσού, που πλήττονται από πλημμυρικά φαινόμενα και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση του προβλήματος των πλημμυρών στην Λεμεσό.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναμένεται να προστατευτεί από πλημμύρες περιοχή έκτασης 1.700 εκταρίων περίπου και ο ωφελούμενος πληθυσμός έχει υπολογιστεί στις 75.000 άτομα.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Τα Αντιπλημμυρικά Έργα Μείζονος Λεμεσού, υλοποιούνται με δύο συμβάσεις, μία για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών (Σύμβαση 14/2017) και μία για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών (Σύμβαση 4/2020 – Συμβόλαιο F5) και ο  συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο συμβάσεις ανέρχεται στα € 20.018.525 πλέον ΦΠΑ.

Η Σύμβαση με αρ. 14/2017 «για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για συμπληρωματικές μελέτες, την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, αξιολόγηση των προσφορών και επίβλεψη των εργασιών κατασκευής» έχει ανατεθεί στην εταιρεία Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες στις 12/9/2018 όπου συνάφθηκε η συμφωνία.

Η Σύμβαση με αρ. 4/2020 «Αντιπλημμυρικό Έργο Μείζονος Λεμεσού – Συμβόλαιο F5» ανατέθηκε στην Κοινοπραξία IACOVOU – ZEMCO (SL) JOINT VENTURE και συνάφθηκε στις 10/2/2021. Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν στις 4/3/2021 και έχουν ως εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησής 30 μήνες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής "ΘΑλΕΙΑ 2021-2027" με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

Πιο συγκεριμένα το έργο εντάσσεται:

Στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία»,

Ειδικός στόχος 2.4:  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις βασισμένες στο οικοσύστημα.

Και έχει ως Στόχο Πολιτικής: Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F