Η κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος λυμάτων άρχισε το 1992 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το δημόσιο δίκτυο λυμάτων καλύπτει σήμερα πέραν του 80% της δομημένης περιοχής του Συμβουλίου, έχει συνολικό μήκος 530 χιλιομέτρων και αποτελείται ως επί το πλείστον από αγωγούς βαρύτητας και αγωγούς πιέσεως (30 χλμ). Η προώθηση των λυμάτων στο ανατολικό Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή Μονής, γίνεται με την βοήθεια αντλιοστασίων που βρίσκονται κατά μήκος του παραλιακού δρόμου της περιοχής της Λεμεσού. Mέχρι το τέλος του 2013 έχουν τύχει επεξεργασίας 97 εκ. κυβικά μέτρα λυμάτων και το επεξεργασμένο νερό (τριτοβάθμια) έχει διατεθεί μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κυρίως για αρδευτικούς σκοπούς. Η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων ολοκληρώνεται στο Εργοστάσιο με φυσικό φιλτράρισμα διαμέσου χαλικιών και άμμου και το επεξεργασμένο νερό απολυμαίνεται με υποχλωριώδες νάτριο πριν την διάθεση του.

Επίσης παράγεται λάσπη η οποία τυγχάνει ειδικής επεξεργασίας για να μπορεί να διατεθεί στη γεωργία. Σήμερα, ολόκληρη η ποσότητα μεταφέρεται στο εργοστάσιο Animalia στη Λευκωσία για περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης το Συμβούλιο έχει προχωρήσει στο θέμα της ανάκτησης ενέργειας όπου με την καύση του βιοαερίου και την μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών του για την λειτουργία του Εργοστασίου.

Η λειτουργία και συντήρηση του συστήματος γίνεται από το μόνιμο προσωπικό του Συμβουλίου καθώς επίσης και από υπεργολάβους στη βάση δημοσίων προσφορών που προκηρύσσει το Συμβούλιο κατά καιρούς. Σήμερα λειτουργούν περίπου 19000 συνδέσεις υποστατικών με το σύστημα και υπολογίζεται πως εξυπηρετούνται 115.000 χιλιάδες άτομα. Η σύνδεση υποστατικών με το δίκτυο είναι υποχρεωτική βάσει της Nομοθεσίας.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F