Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Σύμφωνα με τον Νομό 37(Ι)/2022, που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 2022 με την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την 1η Ιουνίου 2024, δημιουργούνται οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, ένας σε κάθε επαρχία, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για τις ακόλουθες τέσσερεις σημαντικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την επαρχία τους:

  • Ύδρευση
  • Αποχέτευση (Λύματα και Όμβρια)
  • Εκμετάλλευση και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και
  • Αδειοδότηση της Ανάπτυξης (έκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών)

Συνεπώς, τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Αποχετεύσεων και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων θα μετεξελιχθούν και θα ενταχθούν την 1η Ιουλίου 2024 σε ένα νέο Επαρχιακό Οργανισμό, ενώ επιπρόσθετα θα μεταφερθεί στον Οργανισμό αυτό η αρμοδιότητα της έκδοσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών από όλες τις Πολεοδομικές Αρχές κάθε επαρχίας, δηλαδή τους Δήμους, την Επαρχιακή Διοίκηση και το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Σύσταση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού

Το ΣΑΛΑ (Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας), το ΣΥΛ (Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού) θα παύσουν να υπάρχουν ως αυτόνομοι Οργανισμοί τις 30 ­ Ιουνίου 2024 και από την 1η Ιουλίου 2024 θα ενταχθούν στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.

Στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού θα μεταφερθεί επίσης η αρμοδιότητα της έκδοσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών από τις δύο Πολεοδομικές Αρχές της Επαρχίας Λεμεσού, δηλαδή το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τον Δήμο Λεμεσού, και οι αρμοδιότητες για έκδοση Αδειών Οικοδομής από τις οκτώ Οικοδομικές Αρχές της Επαρχίας, δηλαδή την Επαρχιακή Διοίκηση, τους έξι Δήμους (Λεμεσού, Ύψωνα, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου, και Γερμασόγειας) και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα.

Η Σημασία της Μεταρρύθμισης

Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) είναι τα νεοσύστατα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που θα απασχολούνται με συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εκάστη Επαρχία.  Η δημιουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης είναι μία εκ των σημαντικότερων εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται στην χώρα μας και η οποία θα επηρεάσει ουσιωδώς σημαντικές υπηρεσίες που άπτονται της ποιότητας της ζωής, της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονομικής δραστηριότητας στην χώρα.  

Ο ΕΟΑ Λεμεσού θα παρέχει υπηρεσίες στους 4 νέους Δήμους της Λεμεσού καθώς επίσης και στα 8 συμπλέγματα Κοινοτήτων της Επαρχίας Λεμεσού.

Η πόλη και οι κοινότητες αναπτύσσονται και ο πολίτης εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στόχος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων, αποτελεσματικών και σωστά δομημένων και στελεχωμένων δημόσιων Οργανισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία των Οργανισμών αυτών αποτελείη κατάκτηση της απαιτούμενη τεχνογνωσίας, η κατάλληλη υποδομή, η αξιοπιστία και η ικανότητα να χειριστούν τιςτέσσερεις εξίσου σημαντικές αρμοδιότητες: Ύδρευση, Αποχέτευση, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Αδειοδότηση της Ανάπτυξης.

Είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα με τον διασκορπισμό και την κατάτμηση των αρμοδιοτήτων, την έλλειψη εξειδίκευσης και πόρων, τις αναποτελεσματικές και χρονοβόρες διαδικασίες κλπ. Αναμένεται ότι με την δημιουργία των Οργανισμών αυτών θα βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη αφού με την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών, θα βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος και θα ενισχυθεί καλύτερα η οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον κατασκευαστικό τομέα, που αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης στην χώρα μας, η σκοπούμενη επιτάχυνση της έκδοσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών αναμένεται να αυξήσει τις ξένες επενδύσεις και να φέρει μεγάλα και σημαντικά οφέλη στην οικονομία.

Σύμφωνα με τον Νόμο για την δημιουργία των ΕΟΑ, υπάρχουν συνολικά πέντε Άρθρα τα οποία ενθαρρύνουν και προάγουν την συμμετοχή των πολιτών, την διαφάνεια και την κοινωνική συνοχή.

Πέραν της εκλογής του προέδρου του Οργανισμού, η οποία θα γίνεται απευθείας από τους πολίτες, σύμφωνα με τον Νόμο αυτό οι ΕΟΑ ενθαρρύνουν και προάγουν τη συμμετοχή των κατοίκων στις υποθέσεις της οικίας περιοχής, εμπλέκουν τους κατοίκους στον εντοπισμό, στην καταγραφή και στην επίλυση προβλημάτων της περιοχής τους καθώς επίσης τους ενημερώνουν για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Επιπρόσθετα, οι ΕΟΑ διαβουλεύονται με τους τοπικούς φορείς και τις επηρεαζόμενες ομάδες κατοίκων προ της συζήτησης και της λήψης αποφάσεων.

Οι κάτοικοι μιας περιοχής δύνανται να υποβάλλουν υπομνήματα ή και ερωτήματα αλλά και να είναι σε θέση να ζητούν ενημέρωση για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από τον ΕΟΑ. Ομάδα τουλάχιστον τριάντα κατοίκων και τοπικοί φορείς δύνανται να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις προς τον ΕΟΑ.  Ακόμη, εκπρόσωποι της ομάδας ή των τοπικών φορέων θα έχουν την δυνατότητα να καλούνται στην συνεδρία του ΕΟΑ που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό.

Επιπρόσθετα, οι αποφάσεις του ΕΟΑ, οι προϋπολογισμοί, οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι σχετικές εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή και οι Κανονισμοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ.

Κάθε ΕΟΑ θα λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών για την παροχή πληροφοριών προς το κοινό, για ενημέρωση και καθοδήγηση, για την λήψη παραπόνων και για την βελτίωση της διαφάνειας και της κοινωνικής συνοχής. 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F