1. Μαζί με κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για άδεια οικοδομής ή άδεια για διάνοιξη ή κατασκευή οδού ή για διαμόρφωση ή διαχωρισμό γής σε τεμάχια για οικοδομικούς σκοπούς η οποία αφορά ακίνητο που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση για άδεια κατασκευής των συστημάτων αποχετεύσεων σε τύπο τον οποίο το Συμβούλιο εκάστοτε θα καθορίζει.

Η αίτηση θα υποβάλλεται εις διπλούν και μαζί με αυτήν θα υποβάλλονται τα πιο κάτω έγγραφα:

  • Σχέδια του διαχωρισμού επί του χωρομετρικού σχεδίου
  • Σχέδια κάτοψης του διαχωρισμού σε κλίμακα 1:1000 με το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων (σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή)
  • Σχέδιο με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αγωγών και φρεατίων
  • Μηκοτομές των δρόμων του διαχωρισμού
  • Πολεοδομική άδεια ή άδεια διαχωρισμού (αντίγραφο)
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας των κτημάτων που αποτελούν τον διαχωρισμό
  • Σχέδιο αποχέτευσης ομβρίων εάν υπάρχει
  1. O ιδιοκτήτης θα πρέπει να ορίσει επιβλέπων μηχανικό για επίβλεψη των έργων.
  2. Οι Κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή του Συμβουλίου, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη γίνει ή όχι τα βασικά αποχετευτικά έργα και η τοποθέτηση δημόσιων υπόνομων στην περιοχή.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F