1. Κάθε αίτηση για έκδοση άδειας για την κατασκευή ή ανακατασκευή ή τη διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών σε οχετό οικοδομής, ιδιωτική υπόνομο οικοδομής ή ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων ή για την εγκατάσταση υγειονομικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής, πρέπει να υποβάλλεται στο Συμβούλιο εις διπλούν. Η αίτηση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού ή από αντιπρόσωπο του κατάλληλα εξουσιοδοτημένο και να υποβάλλεται σε τύπο τον οποίο το Συμβούλιο εκάστοτε θα καθορίσει.
 2. Μαζί με κάθε τέτοια αίτηση πρέπει να υποβάλλονται τα πιο κάτω έγγραφα:
  • Το πιστοποιητικό εγγραφής του υποστατικού, αν ο αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού ή αν ο αιτητής είναι ο κάτοχος αυτού, η σύμβαση στην οποία φαίνεται ότι είναι κάτοχος του υποστατικού.
  • Σχέδιο εις διπλούν το οποίο έχει σχεδιαστεί ή αναπαρχθεί με τρόπο σαφή και καταληπτό σε κατάλληλο και ανθεκτικό υλικό, με κλίμακα τουλάχιστον 1/100 και το οποίο να δείχνει:
   • Τη θέση, βάθος, κλίση, μορφή, διάταξη, διαστάσεις, τύπο, μέθοδο και υλικά κατασκευής των υγειονομικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής του οχετού οικοδομής, της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, του φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης ή του ιδιωτικού συστήματος διάθεσης λυμάτων και τον αριθμό των προσαρτημάτων τα οποία προορίζονται να συνδεθούν με τον οχετό οικοδομής.
   • Κάθε άλλη πληφοροφορία την οποία το Συμβούλιο θα απαιτήσει.
  • Tοπογραφικό σχέδιο εις διπλούν στη μεγαλύτερη διαθέσιμη κυβερνητική κλίμακα χωρομετρικού σχεδίου, στο οποίο να φαίνονται ανάλογα με την περίπτωση:
   • τα όρια του οικοδομικού τεμαχίου και του υποστατικού το οποιο βρίσκεται ή πρόκειται να ανεγερθεί σ’ αυτό.
   • η θέση του οχετού οικοδομής, τα φρεάτια επίσκεψης ή επιθεώρησης και ή ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής.
   • αν πρόκειται για ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων, η θέση του συστήματος αυτού.
   • η περιοχή του τεμαχίου και η περιοχή η οποία καλύπτεται από οικοδομές οι οποίες υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν σε τετραγωνικά μέτρα.
  • Αδεια οικοδομής η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή σχετικά με την οικοδομή η οποία υπάρχει ή πρόκειται να ανεγερθεί στο τεμάχιο.
  • Υπόμνημα το οποίο να καθορίζει τον αριθμό και την έκταση σε οριζοντιογραφία ημιόροφων, ορόφων και υπογείων της οικοδομής καθώς και τις υψομετρικές διαφορές σε σχέση με τα υψόμετρα των πεζοδρομίων της οδού ή την ανακύρτωση υφιστάμενης οδού, συσχετιζόμενα με τα υπόλοιπα υψόμετρα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιo.
  • Δήλωση κατά πόσον η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής θα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει σε δημόσια υπόνομο οικοδομής οικιακά λύματα ή βιομηχανικά απορριματικά υγρά. Σε περίπτωση μεταφοράς βιομηχανικών απορριματικών υγρών, ο αιτητής πρέπει να δώσει στο Συμβούλιο πρόσθετα στοιχεία, σχετικά με τον όγκο, την αυξομείωση των εκκενούμενων όγκων, τα χαρακτηριστικά και τiς πηγές των προκύπτοντων απορριματικών υγρών.
 3. Ο κάτοχος άδειας οφείλει να επιδώσει ή να φροντίσει όπως επιδοθεί στο γραφείο του Συμβουλίου έγγραφη προειδοποίηση δέκα τουλάχιστον εργάσιμων ημερών σχετικά με την ημέρα και το χρόνο κατά τον οποίο σκοπεύει να αρχίσει οποιοδήποτε έργο κατασκευής.
 4. Ο Επιθεωρητής θα είναι ελεύθερος να επιθεωρεί το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής του οχετού οικοδομής, ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής ή ιδιωτικού συστήματος διάθεσης λυμάτων, ο δέ κάτοχος της άδειας οφείλει να ειδοποιεί τον Επιθεωρητή πρίν να καλυφθούν οποιαδήποτε υπόγεια τμήματα του έργου και δεν μπορεί να προχωρήσει στην κάλυψη τους, μέχρις ότου διενεργηθεί επιθεώρηση και πάρει τη σχετική με αυτή γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου. Η επιθεώρηση θα γίνεται σε λογική ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και η παροχή ή η άρνηση παροχής τέτοιας συναίνεσης, πρέπει να γίνει μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης.
 5. Ο κάτοχος της άδειας, μετά την κατασκευή του οχετού οικοδομής και της ιδιωτικής υπονόμου, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο το γεγονός ότι ο οχετός οικοδομής και η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής είναι έτοιμα για να συνδεθούν με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο, και δεν μπορεί να προχωρήσει στη σύνδεση αυτή, μέχρις ότου πάρει σχετική γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου.
 6. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανοικοδόμησης ή κατασκευής ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού οφείλει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ελεύθερη και ασφαλή χρήση της οδού από το κοινό και την προστασία των γειτόνων από οποιαδήποτε συνακόλουθη βλάβη ή οχληρία.
 7. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να μετακινήσει από το υποστατικό ή από γειτονική γή ή οδό ή περιοχή γύρω από αυτά, όλα τα κατάλοιπα εργασιών οικοδομής αμέσως μετά την περάτωση των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών.
 8. Κατά τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει τον όρο ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής οφείλει να καταθέσει στο Συμβούλιο τέτοιο χρηματικό ποσό, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου θα απαιτείτο για την επισκευή ή ανακατασκευή οποιασδήποτε βλάβης ή καταστροφής η οποία πιθανόν να συμβεί σε δημόσια οδό ή σε οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Συμβουλίου ως επακόλουθο έργων που που πρόκειται να εκτελεσθούν από τον κάτοχο της άδιεας. το ποσό που κατατέθηκε όπως πιο πάνω αναφέρεται εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω, επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας.
 9. Σε κάθε περίπτωση για την οποία επιβάλλεται η άμεση μερική ή εξ ολοκλήρου ανακατασκευή ή μετατροπή οχετού οικοδομής, ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του υποστατικού, αντί να υποβάλει αίτηση και να επιδώσει την ειδοποίηση η οποία αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό πρίν να αρχίσει το έργο αυτό, μπορεί να αποστείλει αμέσως στο Συμβούλιο γραπτή ειδοποίηση σχετικά με το έργο και να διενεργήσει την ανακατασκευή ή τη μετατροπή πρίν από την γραπτή έγκριση του Συμβουλίου για το σκοπό αυτό και με τέτοιους όρους τους οποιους το Συμβούλιο εκάστοτε θα επιβάλει. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του υποστατικού οφείλει να υποβάλει την αίτηση που απαιτείται από τον παρόντα Κανονισμό μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έναρξη του έργου.
 10. Tίποτα από όσα πειριλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό δεν επιβάλλει την κατάθεση σχεδίου ή τοπογραφικου σχεδίου σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης η οποία δεν συνεπάγεται τη μετατροπή ή ανακατασκευή των υγειονομικών εγκαταστάσεων, ειδών υγιεινής, του οχετού οικοδομής, ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης.
 11. Η άδεια θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία της έκδοσης της. Αν το έργο ή οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα το οποίο εκκρεμεί δεν τελειώσει μέσα στην περίοδο αυτή, η άδεια μπορει να ανανεωθεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον αυτό δεν αντίκειται προς τους Κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν κατά την ανανέωση, με την καταβολή τω νενομισμένων για την αρχική άδεια τελών ή 20 ευρώ, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο. Η ανανεωμένη με τον τρόπο αυτό άδεια ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία της ανανέωσης.
 12. Για άδειες χορηγούμενες από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και όσον αφορά τα διάφορα ζητήματα τα οποία εκτίθενται σ’ αυτούς, θα καταβάλλεται τέλος προς δύο τοις εκατό (2%) πάνω στην προϋπολογιζόμενη από το Συμβούλιο δαπάνη του έργου που πρόκεται να διενεργηθεί σύμφωνα με την άδεια (περιλαμβανομένων και των μηχανημάτων και προσαρτημάτων τα οποία προσαρτώνται πάνω στον οχετό οικοδομής, στα φρεάτια επίσκεψης ή επιθεώρησης και πάνω στην ιδιωτική υπόνομο οικοδομής).

Το κατώτατο όριο τέλους που καταβάλλεται αναφορικά με οποιαδήποτε άδεια η οποία χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών θα είναι 50 ευρώ και αυτό πρέπει να αποπληρώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας κατασκευής.

Αναγκαία έγγραφα που υποβάλλονται με την αίτηση για άδεια κατασκευής - Οι Περί Αποχετευσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμοί του 1991 μέχρι 2004

Έντυπα Αίτησης

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F