ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ): Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

 

Έργο: Αποχετευτικό Σύστημα Δυτικής Λεμεσού – Φάση Β’ (Συμβόλαιο Ε18 και Ε13)

Συμβόλαιο Ε18: Κατασκευή ενός αντλιοστασίου για μεταφορά των λυμάτων από τις βορειοδυτικές περιοχές του έργου στον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην Μονή. Το αντλιοστάσιο αυτό θα λειτουργεί μελλοντικά και σαν εφεδρική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε περίπτωση προβλημάτων στη λειτουργία του δυτικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.  Το αντλιοστάσιο έχει κατασκευασθεί εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από τις 26/1/2017.