Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Σύνδεση με το σύστημα
Διαδικασία σύνδεσης
Άδειες
Πώς συνδέεστε με το Αποχετευτικό Σύστημα
Τί απαγορεύεται να απορρίπτετε στο Σύστημα;
Λιποπαγίδες (για οργανικά λίπη & έλαια) Αμμοπαγίδες
Ιδιωτικά Αντλιοστάσια
Διαχωρισμοί Οικοπέδων

Ποιοί και πότε πρέπει να συνδεθούν με το σύστημα

Mετά την εκτέλεση των αποχετευτικών έργων στους δημόσιους δρόμους και την παραλαβή αυτών από το Συμβούλιο, εκδίδονται γνωστοποιήσεις για σύνδεση με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα όπως επεξηγείται πιο κάτω:

Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που βρίσκεται στις οδούς ή περιοχές που αναφέρονται σε πίνακες που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα και άλλες εφημερίδες σε μορφή γνωστοποιήσεων οφείλει όπως μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται στην γνωστοποίηση να κατασκευάσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα με την άδεια που εκδίδεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας ιδιωτική υπονόμο οικοδομής, την οποία μόνο μετά από σχετική γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου (πράσινη κάρτα) θα συνδέσει με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής.

Μετά την έκδοση της γραπτής συναίνεση που παρέχεται από το Συμβούλιο βάση των Κανονισμών του ΣΑΛΑ (Μέρος ΙV, Κανονισμός 7(5) ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή κάτοχος οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα, τα νερά, τα βιομηχανικά απορριματικά υγρά ή άλλα απορρίματα του υποστατικού αυτού μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής και να γεμίσει με κατάλληλα υλικά και κατά τρόπον που να ικανοποιεί το Συμβούλιο οποιουσδήποτε σηπτικούς βόθρους, απορροφητικούς λάκκους και παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων.

Κατασκευή και λειτουργία της Παγίδας Ανάσχεσης - Λιποπαγίδας

Η παγίδα ανάσχεσης της επιχείρησης (λιποπαγίδα) θα πρέπει να αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα-θαλάμες (όπως καθορίστηκε με την Άδεια Κατασκευής που εκδόθηκε από το ΣΑΛΑ). 

Στο πρώτο τμήμα-θαλάμη γίνεται η καθίζηση των αιωρούμενων στερεών που πιθανόν να διαφεύγουν από την κουζίνα. 

Στο δεύτερο τμήμα-θαλάμη γίνεται ο διαχωρισμός των λιπαρών ουσιών που διαφεύγουν προς τα πάνω και συσσωρεύονται στην επιφάνεια της θαλάμης.

Τα λύματα διαμέσου του κάτω μέρους της κάθετου σωλήνας που πρέπει να είναι τοποθετημένη στην έξοδο του δεύτερου τμήματος-θαλάμης της λιποπαγίδας, διαφεύγουν προς το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.

Κύριες ενέργειες για τον καθαρισμό της λιποπαγίδας

  1. Το βυτιοφόρο με αναρρόφηση θα πρέπει να αδειάσει το περιεχόμενο του πρώτου και του δεύτερου θαλάμου της λιποπαγίδας.
  1. Μετά το άδειασμα θα πρέπει να γίνει ξύσιμο με ξέστρο των τοιχωμάτων της λιποπαγίδας για αφαίρεση των στερεοποιημένων λιπών που τυχόν έχουν επικαθήσει  στα τοιχώματα των δύο τμημάτων της λιποπαγίδας. 
  1. Ακολούθως πρέπει να απομακρύνονται τα στερεοποιημένα λίπη και άλλα στερεά, με αναρρόφηση τους από το βυτιοφόρο (απαγορεύεται η απόρριψη στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα).
  1. Μετά τον καθαρισμό του περιεχομένου και των τοιχωμάτων της λιποπαγίδας θα πρέπει αυτή να γεμίζει με νερό μέχρι του σημείου του κάτω μέρους της κάθετου σωλήνας που βρίσκεται στη δεύτερη θαλάμη της λιποπαγίδας.
  1. Η συχνότητα του καθαρισμού της λιποπαγίδας θα καθορίζεται από τον κάτοχο/ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα των λυμάτων της επιχείρησης. Συνιστάται να καθαρίζεται τουλάχιστον μια με δύο φορές τον μήνα.  

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Κενές Θέσεις
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων
Παράταση πληρωμής τελών μέχρι τις 20/12/2019
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Επιβολή τελών σε τιμές 1/1/2013
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Aπονομή Tιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Γνωστοποίηση για σύνδεση μέχρι τις 31/12/2017 (Περιοχή Πανιώτη, Δήμος Γερμασόγειας)
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης