Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Έργα που προγραμματίζονται για εκτέλεση κατά την Περίοδο 2017– 2021

1. Στρατηγικό Σχέδιο 2017 – 2037

Το Συμβούλιο έχει προχωρήσει με την κατακύρωση της προσφοράς για την παροχή Υπηρεσιών για την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία χρηματοοικονομικού μοντέλου για τα επόμενα είκοσι (20) έτη καθώς και για την ετοιμασία του σχετικού Στρατηγικού Σχεδίου του Συμβουλίου, η ετοιμασία σχεδίου υλοποίησης προϋπολογισμού και τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης/συμπληρωματικών υπηρεσιών για την ενημέρωση/εκσυγχρονισμό των παραδοτέων της Σύμβασης για περίοδο δύο χρόνων.

Το Στρατηγικό Σχέδιο  περιλαμβάνει προβλέψεις αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν το Συμβούλιο για τα επόμενα 20 χρόνια. Στη βάση αυτού του Σχεδίου, το οποίο θα υπόκειται σε συνεχείς αναθεωρήσεις και εκσυγχρονισμούς θα ετοιμάζονται τριετή πλάνα ανάπτυξης, καθώς επίσης και οι προκαταρκτικές προβλέψεις για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

2. Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2016 – 2021. Αποχετευτικά Τέλη για την περίοδο 2017-2021

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, το Συμβούλιο ετοίμασε το Στρατηγικό Σχέδιο του για τα επόμενα 20 χρόνια 2017 – 2037. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της καθυστέρησης στη λήψη ορισμένων Κυβερνητικών αποφάσεων αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η ετοιμασία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος για την επόμενη περίοδο 2017-2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2017 και θα βασίζεται στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2017-2037 που αναφέρεται πιο πάνω και θα καλύπτει την περίοδο 2017 - 2021 με βάση τα έργα που προγραμματίζονται στα επόμενα πέντε χρόνια όπως αυτά περιγράφονται σε λεπτομέρεια στην Παράγραφο 9.3 πιο πάνω.

Δεδομένης και της αλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από την 1/1/2017 το νέο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης με το προτεινόμενο περίγραμμα αποχετευτικών τελών για την περίοδο 2018-2022, έχει εγκριθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Έκθεση.

3. Προγραμματιζόμενα έργα

Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια προγραμματίζεται η εκτέλεση των ακόλουθων έργων:

3.1 Συμβόλαιο Ε10: Κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου δίπλα από το λιμάνι Λεμεσού, για εξυπηρέτηση των νέων περιοχών που θα συνδεθούν στο σύστημα, έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €8 - €9 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ). Οι προσφορές έχουν υποβληθεί και αξιολογούνται. Έναρξη εργασιών περί το τέλος 2019.

3.2 Συμβόλαιο Ε13: Κατασκευή νέου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στα δυτικά, παρά την Α΄ Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού δυναμικότητας 13.000 m3/ημερησίως έναντι δαπάνης ύψους €26 εκ. περίπου για την κατασκευή και €13 εκ. για τη λειτουργία του για περίοδο 10 χρόνων.  Το Συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνεται στα συμβόλαια που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει και η συμπλήρωση τους αναμένεται τον Φεβρουάριο 2021.

Φωτογραφία 7: Φωτορεαλιστική Εικόνα του Δυτικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στα Κάτω Πολεμίδια

http://www.sbla.com.cy/sites/default/files/images/Planned-Projects-2017-2021.jpg

3.3 Συμβόλαιο Ε14: Αναβάθμιση και αποκατάσταση του κύριου συλλεκτήριου αγωγού βαρύτητας και πίεσης έναντι δαπάνης ύψους  €8 εκ. περίπου. Οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει και η συμπλήρωση τους αναμένεται τέλος του 2020.

3.4 Συμβόλαιο Ε16: Κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου και κύριου αγωγού μεταξύ Μαρίνας Λεμεσού και Λιμανιού επί της οδού Ακταίας, για εξυπηρέτηση των νέων ροών από υφιστάμενες περιοχές που είναι συνδεδεμένες ή που θα συνδεθούν, με το σύστημα, έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €13 - €14 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ κτλ). Το έργο θα εκτελεσθεί στα πλαίσια κατασκευής του δρόμου της Ακταίος από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

3.5 Συμβόλαιο Ε17: Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €14 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ και άλλα έξοδα €18 εκ.) με συνεισφορά του Συμβουλίου ύψους 20% και Κυβερνητική συνεισφορά ή/και από Ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 80%, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.728 και 67.400 ημερομηνίας 13/10/2005 και 25/6/2008 αντίστοιχα.  Οι προσφορές για ανάθεση των κατασκευαστικών έργων σε εργολάβους θα προκηρυχθούν μέσα στο 2019.  Επίσης το έργο αυτό θα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής με σκοπό την κάλυψη μέρους της Κυβερνητικής συνεισφοράς. Η συνεισφορά του Συμβουλίου θα καλυφθεί μέσω του δανείου της ΤΑΣΕ FP 1702 (2010). 

3.6 Αντιπλημμυρικά έργα: Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της μείζονος Λεμεσού έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους €30 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ και άλλα έξοδα), με Κυβερνητική συνεισφορά ύψους €16,5 εκ. (60% περίπου) και συνεισφορά του ΣΑΛΑ €13 εκ. περίπου. Η προκήρυξη του Διαγωνισμού για τα κατασκευαστικά Έργα της Α΄ Φάσης ύψους €20 εκ. περίπου αναμένεται περίπου το τέλος του 2019. Πλείστα από αυτά αποτελούν μέρος των έργων που αναστάληκαν μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 και μετά από σχετικές οδηγίες της Κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 6.9.1 πιο πάνω το Υπουργείο ΓΑΑΠ, ανάλαβε να υποβάλει σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση του Έργου και της πιο πάνω διευθέτησης.

3.7 Συμβόλαιο Ε19: Για την υλοποίηση του αποχετευτικού έργου της κοινότητας Παλώδιας αναμένεται η προκήρυξη Διαγωνισμού αρχές του 2020, για Συμβούλους Μηχανικούς, που θα ετοιμάσουν τις απαιτούμενες Μελέτες και Κατασκευαστικά Σχέδια του Δικτύου. Τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να αρχίσουν μέσα του 2022.

3.8 Αποχετευτικό έργο Δυτικών Κοινοτήτων: H υλοποίηση του αποχετευτικού έργου των πέντε δυτικών Κοινοτήτων (Δήμος Ύψωνα και κοινοτήτων Κολοσσίου, Ερήμης, Τραχωνίου, Επισκοπής) έχει παγοποιηθεί προς το παρόν και σύμφωνα με σχετική γραπτή ενημέρωση του ΤΑΥ αυτά προγραμματίζονται για την περίοδο μετά το 2022.

3.9 Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς

Μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση στο ΣΑΛΑ της κατασκευής του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου εντός των μη συνδεδεμένων με το ΣΑΛΑ, Κυβερνητικών Οικισμών/Συνοικισμών Αυτοστέγασης, εκτοπισμένων της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού, το Συμβούλιο προχώρησε με την προκήρυξη Διαγωνισμού για Συμβούλους Μηχανικούς οι οποίοι θα ετοιμάσουν Έγγραφα Διαγωνισμού και θα Επιβλέψουν τις εργασίες.  Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν τέλος του 2021.

4. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες

Στον Πίνακα 10 πιο κάτω παρατίθενται τα προγραμματιζόμενα έργα που περιγράφονται σε λεπτομέρεια στην Παράγραφο 9.6 με τις αντίστοιχες προϋπολογιζόμενες δαπάνες.

5. Συνοπτικά κόστη έργων που κατασκευάστηκαν ή προγραμματίζονται να κατασκευαστούν μέχρι το 2021

Το συνολικό κόστος των έργων που κατασκευάστηκαν μέχρι τις 31/12/2015 και αυτών που θα κατασκευαστούν μέχρι το 2021, παρατίθεται πιο κάτω κατά κατηγορία. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10 που ακολουθεί το συνολικό κόστος του έργου μέχρι το 2021 αναμένεται να ανέλθει στα €433 εκ. περίπου

Πίνακας 10: Ανάλυση κόστους έργων που θα είναι ολοκληρωμένα μέχρι το 2021

 

Κόστος 31/12/2015 

Κόστος 31/12/2021 

Ποσοστό επί συνολικού κόστους αποχ. έργων λυμάτων

Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων

Κύριος Αγωγός

ΆλλοιΚύριοι Αγωγοί

Αγωγός υπερχείλισης και υπόγεια σήραγγα

Κτίρια και άλλος εξοπλισμός

144.322.957

29.513.947

20.845.394

5.622.481

7.996.362

144.322.957

43.508.347

20.845.394

5.622.481

7.996.362

42,61%

12,85%

6,15%

1,66%

2,36%

Αντλιοστάσια 

12.863.491

35.054.308

10,35%

Σταθμός Επεξ. Λυμάτων Μονής

Νέος Σταθμός Επεξ. Λυμάτων Κάτω Πολεμιδιών

50.452.879

1.470.000

50.452.879

30.883.230

14,90%

9,12%

Σύνολο - Λύματα

273.087.511

338.685.958

100%

Δίκτυο Παλώδιας, Πύργου και Παρεκκλησιάς

-

20.441.882

 

Ολικό Β2 – Λύματα

Oλικό Β2 – Ομβρια

273.087.511

44.176.760

359.127.840

74.136.760

 

Ολικό – Λύματα και Όμβρια

317.264.271

433.264.600

 

Σημείωση: Οι προβλέψεις αυτές είναι προκαταρκτικές και θα αλλάξουν σε κάποιο βαθμό όταν το Συμβούλιο καθορίσει στρατηγική για τα επόμενα χρόνια με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο και το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2017-2021

6. Προγραμματιζόμενα προς υλοποίηση έργα

Πίνακας 11: Προγραμματιζόμενα Κατασκευαστικά Συμβόλαια έργα 2017 – 2021

 

Συμβόλαιο

 

Πλάνο 2017- 2021

(περιλαμβανομένου του ΦΠΑ)

€ εκ.

Ε10 – Νέο αντλιοστάσιο Ζ

8,0

Ε13 – Δυτικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων (περιλαμβανομένης και της γης)

30,9

Ε14 – Αποκατάσταση/επιδιόρθωση κυρίων αγωγών

8,0

Ε16 – Επέκταση Αντλιοστασίου Ε και κατασκευή κυρίων αγωγών πίεσης και βαρύτητας

13,0

E17/Ε19 - Παρεκλησιά /Πύργος /Παλώδια

20,4

Λίμνες Κατακράτησης  - Κατασκευαστικό κόστος

                                     - Κόστος γης

8,3

7,0

Έργα Ομβρίων

30,0

Σύνολο σε βασικές τιμές

125,6

Μελέτες και Επίβλεψη (5%)

6,3

Απρόβλεπτα (5%)

6,3

Σύνολο περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

138,2

Σημείωση: Οι προβλέψεις αυτές είναι προκαταρκτικές και θα αλλάξουν σε κάποιο βαθμό όταν το Συμβούλιο καθορίσει στρατηγική για τα επόμενα χρόνια με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο και το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2017-2021

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Κενές Θέσεις
Παράταση πληρωμής τελών μέχρι τις 20/12/2019
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Επιβολή τελών σε τιμές 1/1/2013
Aπονομή Tιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Γνωστοποίηση για σύνδεση μέχρι τις 31/12/2017 (Περιοχή Πανιώτη, Δήμος Γερμασόγειας)
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης