Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Υποβολή σχεδίωνν

 1. Να φαίνονται καθαρά η κάτοψη και τομή του αντλιοστασίου, οι διαστάσεις του και όλες οι τεχνικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες και ο τρόπος λειτουργίας του.
 2. ΄Εντυπο που να δηλώνει τις τεχνικές προδιαγραφές των αντλιών.
 3. Σε περίπτωση τοποθέτησης μόνο μιας αντλίας (κατοικίες, διπλοκατοικίες) τότε ο όγκος του αντλιοστασίου κάτω από τη σωλήνα εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την ημερήσια παροχή.
 4. Πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να υποβαστάζει φορτία (τοποθέτηση σιδήρου), να αποκλείει υπόγεια ύδατα και να είναι υδατοστεγές (΄Ελεγχος από το Συμβούλιο πριν την Πράσινη Κάρτα).
 5. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής των λυμάτων στο αντλιοστάσιο να μη ξεπερνά τη μισή ώρα.
 6. Βαλβίδα Αντεπιστροφής (one way valve) στην εξαγωγή του αντλιοστασίου. Να βρίσκεται μέσα στο αντλιοστάσιο σε χώρο όπου μπορεί να ελέγχεται.
 7. Η αντλία πρέπει να είναι ελεύθερης τοποθέτησης και εξαγωγής δηλαδή η τοποθέτηση και η εξαγωγή της από το αντλιοστάσιο να είναι δυνατή χωρίς να είναι αναγκαία η πρόσβαση ανθρώπων μέσα στο αντλιοστάσιο.
 8. Η αντλία πρέπει έχει ελεύθερη διέλευση στερεών όχι μικρότερη από 30mm.
 9. Το αντλιοστάσιο πρέπει να έχει εξαερισμό δια μέσου σωλήνας εξαερισμού.
 10. Πρέπει να τοποθετείται σύστημα συναγερμού με κουδούνι ή λαμπτήρα σε περίπτωση βλάβης των αντλιών ή ψηλής στάθμης λυμάτων μέσα στο αντλιοστάσιο.
 11. Εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (control panel) όπου να υπάρχουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
  • Κεντρικός διακόπτης
  • Εναλλαγή λειτουργίας αντλιών στην περίπτωση εγκατάστασης εφεδρικής αντλίας (time switch)
  • Selector switch (hand off/auto) για κάθε αντλία.
  • Το φλοτέρ που θα είναι συνδεδεμένο με το σύστημα συναγερμού πρέπει να δίνει σήμα σε ενδεικτικό κόκκινο λαμπτήρα ή να είναι συνδεδεμένο με κουδούνι.
 12. ΄Ελεγχος πίνακα και ηλεκτρικής εγκατάστασης από την Α.Η.Κ.
 13. Η κατασκευή θα πρέπει να συνάδει με τα ακόλουθα πρότυπα:
 • CYS EN 12050-1:2001
 • CYS EN 12050-3:2001
 • CYS EN 12050-4:2001
 • CYS EN 12056-4:2000

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Ανακοινώσεις
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Δημοσιογραφική Διάσκεψη ημερομηνίας 1/11/2017 όσον αφορά τα αποχετευτικά τέλη και τα προγραμματιζόμενα έργα του ΣΑΛΑ
Επιβολή τελών σε τιμές 1/1/2013
Aπονομή Tιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Γνωστοποίηση για σύνδεση μέχρι τις 31/12/2017 (Περιοχή Πανιώτη, Δήμος Γερμασόγειας)
Γνωστοποίηση για σύνδεση με το σύστημα μέχρι τις 31/12/2016
Παράταση σύνδεσης με το Αποχετευτικό Σύστημα μέχρι τις 31/12/2015
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης
Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg