Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλονSBLA Video – Νέο δυτικό Εργοστάσιο και στόχοι του ΣυμβουλίουΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – ΑμαθούνταςΣυμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα – Τροποποιητικός Νόμος 158(1/2013) του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου

Ενόψει των αυξημένων περιστατικών παράνομης σύνδεσης υποστατικών με το σύστημα και της αμέλειας/άρνησης ενός σημαντικού ποσοστού πολιτών να συνεργαστούν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση για σύνδεση όπως καθορίζεται από τη Νομοθεσία, το Συμβούλιο υπενθυμίζει το κοινό ότι αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή μέχρι €400 ή/και φυλάκιση μέχρι έξι μήνες.  Περαιτέρω η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πρόσφατα τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο έτσι ώστε μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της δημοσίευσης της γνωστοποίησης που αφορά τη σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα να παρέχεται η εξουσία στα Συμβούλια να επιβάλλουν επιβάρυνση σε όσα υποστατικά δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα.  Αυτή η επιβάρυνση δε θα ξεπερνά το τέλος χρήσης το οποίο επιβάλλεται στα συνδεδεμένα υποστατικά, σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή όπως αυτή καθορίζεται από καιρού εις καιρό από το Συμβούλιο. 

Περαιτέρω, όσα υποστατικά συνδέονται παράνομα, με το σύστημα, δηλαδή χωρίς την εξασφάλιση άδειας από το Συμβούλιο πέραν των ποινών που αναφέρονται ανωτέρω θα επιβαρύνονται με τα ισχύοντα τέλη χρήσης πλέον την προσθετή επιβάρυνση που καθορίζεται στο Άρθρο 30(3) του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων νόμου ύψους 20%.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου σε συνεδρίαση της ημερομηνίας 9/4/2014 αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας όπως προνοείται στο Νόμο 158(Ι)/2013, επιβάλλοντας την επιβάρυνση αυτή, σε όλα τα υποστατικά που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες καλύπτονται από τις σχετικές γνωστοποιήσεις, που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα από το Συμβούλιο με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 33 του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου και οι οποίες αφορούν τις περιοχές για τις οποίες, έχουν ήδη εκδοθεί διατάγματα και η περίοδος σύνδεσης έχει λήξει.  Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά όσοι δεν έχουν συνδεθεί, θα υπόκεινται, πέραν των ποινών που αναφέρονται ανωτέρω και σε πρόσθετη επιβάρυνση, μέχρι να υποβάλουν τα απαραίτητα  στοιχεία και να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια σύνδεσης.

(β) Τον καθορισμό του ύψους της επιβάρυνσης σε €0,56/m³ η οποία θα επιβάλλεται σε όσους δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα,  με ισχύ από την 1/7/2014 μέχρι και τις 31/12/2014.  Για την περίοδο από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 η επιβάρυνση που θα επιβάλλεται θα ανέρχεται στα €0,60/m³.  Aπό την 1/1/2016 και μετά, η επιβάρυνση που θα επιβάλλεται θα ισούται με το εκάστοτε ισχύον τέλος χρήσης του συστήματος με βάση την κατανάλωση νερού.

(γ) Με βάση την πιο πάνω απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου τα υποστατικά σε διάφορες περιοχές θα επηρεάζονται ως ακολούθως:

(ι) Υποστατικά τα οποία εμπίπτουν στις περιοχές της Φάσης Α και Β1 του Αποχετευτικού Έργου, όπως φαίνεται στο χάρτη που ακολουθεί

Σε όλα τα υποστατικά τα οποία εμπίπτουν στις εν λόγω περιοχές του αποχετευτικού συστήματος και τα οποία δεν συνδέθηκαν ακόμα, θα επιβάλλεται η εν λόγω επιβάρυνση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω με άμεση ισχύ από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Συμβουλίου, δηλαδή από τον Φεβρουάριο του 2014.

(ιι) Υποστατικά που εμπίπτουν στις περιοχές της Φάσης Β2 του Αποχετευτικού Έργου και οι οποίες καλύπτονται από τα Συμβόλαια Ε1, Ε2 (μέρος) και Ε3 και για τις οποίες η περίοδος σύνδεσης με το σύστημα έληξε στις 31/12/2013, όπως φαίνεται στο χάρτη που ακολουθεί

Σε όλα τα υποστατικά τα οποία εμπίπτουν στις εν λόγω περιοχές και τα οποία καλύπτονται από τις σχετικές Γνωστοποιήσεις σύνδεσης, θα επιβάλλεται η εν λόγω επιβάρυνση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω από την 1/7/2014, δηλαδή έξι μήνες μετά την λήξη της περιόδου σύνδεσης με το σύστημα όπως καθορίζεται στις σχετικές γνωστοποιήσεις.

(iii) Υποστατικά που εμπίπτουν στις περιοχές της Φάσης Β2 του Αποχετευτικού Έργου και οι οποίες καλύπτονται με όλα τα υπόλοιπα Συμβόλαια τα οποία είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται υπό εκτέλεση και για τις οποίες η περίοδος σύνδεσης με το σύστημα, είτε δεν έχει ακόμη λήξει είτε δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, όπως φαίνεται στο χάρτη που ακολουθεί

Για τα πιο πάνω υποστατικά τα οποία εμπίπτουν στις εν λόγω περιοχές η επιβάρυνση θα εφαρμόζεται αυτόματα μετά τη λήξη έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα όπως καθορίζεται στις εκάστοτε Γνωστοποιήσεις σύνδεσης με το σύστημα, που εκδίδονται από το Συμβούλιο με βάση το Άρθρο 33 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου.

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

 

Πληρωμές On-Line
onlinepayment.jpg
Ανακοινώσεις
Παράταση πληρωμής τελών για το έτος 2020 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020
Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού από το Συμβούλιο
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στο ΣΑΛΑ από τις 3/8/2020
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας - Τιμητικό Δίπλωμα
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στα πλάσια της πρωτοβουλίας Business4Climate και στο Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο
Απονομή τιμητικής διάκρισης για τη συμμετοχή του ΣΑΛΑ στο Διαγωνισμός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για το έτος 2019
Γνωστοποιήσεις για τα αποχετευτικά τέλη και σύνδεση με το σύστημα
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις
Πληρωμή τελών με πιστωτική κάρτα
Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δε συνδέθηκαν με το σύστημα
Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπου διεξάγονται αποχετευτικά έργα
Διαβουλεύσεις με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής
Επιμορφωτικά Σεμινάρια/Συνέδρια
Προγράμματα Ανάπτυξης