Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό πατήστε εδώ

 

Α. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (στο εξής «Διοργανωτής») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου τον διαγωνισμό «Εσύ ξέρεις τι απαγορεύεται να πετάς στο αποχετευτικό σύστημα;» που θα διεξαχθεί στο «Facebook» και συγκεκριμένα στη σελίδα στο Facebook με τίτλο «Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/sewerageboardlimassol

B. Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Κύπρο, ενώ αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού και οι σύζυγοι τους

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος να είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

Γ. Διάρκεια διαγωνισμού

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, δηλαδή από την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:30 έως και την ημερομηνία λήξης αυτού, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 (τοπική ώρα Κύπρου). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν θα γίνεται δεκτή.

2. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 θα γίνει η κλήρωση του νικητή/της νικήτριας.

3. Ο Διοργανωτής μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της απονομής του δώρου.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι χρήστες θα πρέπει να γράψουν στα σχόλια της δημοσίευσης του Διαγωνισμού, πέντε (5) απορρίμματα που απαγορεύεται να απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα.

2.. Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.

3.. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία Facebook προφίλ (Facebook ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο Facebook ID θα μετρήσουν ως μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Ε. Δώρο

1. Το δώρο που θα απονεμηθεί στον νικητή / στη νικήτρια του Διαγωνισμού ορίζεται στο σχετικό Facebook Post. Ειδικότερα πρόκειται για ένα κινητό τηλέφωνο αξίας €500.

2. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό για το δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού.

4. Το τηλέφωνο θα δοθεί στον νικητή/στη νικήτρια μέσα σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του ονόματος.

ΣΤ. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

1. Από τις συμμετοχές θα αναδειχθεί 1 πρώτος/η και 1 αναπληρωματικός/ή νικητής / νικήτρια. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο πρώτος/η νικητής/νικήτρια, αυτόματα εντός 5 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία ανακοίνωσης), θα ορίζεται νικητής/νικήτρια, ο επιλαχών.

2. Το όνομα του νικητή/της νικήτριας θα ανακοινωθεί στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook.

3. Ο νικητής/η νικήτρια θα ενημερωθεί με γραπτό σχόλιο στη δημοσίευση του Διαγωνισμού από τους διαχειριστές του Ιστοτόπου στο Facebook («administrators») και θα του/της ζητηθεί να αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του/της εντός 5 ημερολογιακών ημερών σε προσωπικό μήνυμα (inbox) της σελίδας του Διοργανωτή https://www.facebook.com/sewerageboardlimassol.  Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός 5 ημερολογιακών ημερών,  ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να περάσει στον/στην επιλαχόντα.

4. Σε περίπτωση που ο νικητής/η νικήτρια καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του/της, αυτός/αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμά του/της επί του Δώρου.

Ζ. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Η. Άλλοι Όροι

1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση του καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό στον Ιστότοπο στο Facebook.

2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο στο Facebook επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και στον Ιστότοπο, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την τήρηση των στοιχείων του (και τυχόν τρίτων προσώπων) και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται

5. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου όπως αυτή περιεγράφηκε πιο πάνω, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στα πλαίσια
του Προγράμματος LIFECAB, που έγινε στις 3-4 Οκτωβρίου 2019

Έργο ERMIS-F