Πρόγραμμα Νηρέας

Το πιλοτικό πρόγραμμα ΝΙΡΕΑΣ το οποίο είχε διάρκεια 2 χρόνια έχει φτάσει στο τέλος του. Το πρόγραμμα είχε σαν στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων (WRM - Water Resource Management Sector), προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο και ποιοτικό περιεχόμενο καθώς και μια προηγμένη μεθοδολογία, η οποία θα βοηθήσει στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων οι οποίες θα αποκτηθούν μέσω διαδικασιών άτυπης και ανεπίσημης μάθησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους χειριστές Μικρών και Μεσαίων Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση ότι το εργατικό δυναμικό το οποίο απασχολείται στον τομέα διαχείριση υδάτινων πόρων (WRM - Water Resource Management Sector), θα αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν προς επαγγελματική ανάπτυξη, συμβολή στην ανάπτυξη ψηφιακών περιεχομένων και τη συμμετοχή των τελικών χρηστών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στην διαδικασία της ανάπτυξης και παράδοσης της ηλεκτρονικής μάθησης (e- learning), έτσι ώστε να φθάσουν σε διαφανείς πιστοποιήσεις ικανοτήτων και απασχόλησης.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου πολλαπλών ενδιαφερομένων φορέων, ώστε να εξευρεθεί η επιτυχής προσέγγιση για την παράδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ο έγκαιρος εντοπισμός στα κενά των δεξιοτήτων, η ανάπτυξη πρωτότυπων και καινοτόμων περιεχομένων ηλεκτρονικής μάθησης, η διεξαγωγή πιλοτικών μαθημάτων σε κάθε χώρα, η παρακολούθηση της μαθησιακής προόδου των εργαζομένων οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η αύξηση της αποδοτικότητας στην εργασία τους και η συμβολή στην αναγνώριση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης καθώς επίσης και η αύξηση της διαφάνειας και της δυνατότητας μεταφοράς των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα «ΝΙΡΕΑΣ» είναι οργανισμοί από το νότο (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) και ανατολικές χώρες ( Ρουμανία ) οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα σε σχέση με τον τομέα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων - (WRM sector - Water Resource Management Sector).

Πρόγραμμα Νηρέας
Πρόγραμμα Νηρέας

Ημερίδα: Κατάρτιση χειριστών Μικρών και Μεσαίων Μονάδων

Ημερίδα με θέμα Κατάρτιση χειριστών Μικρών και Μεσαίων Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων μέσω Διαδικτύου που έγινε στις 30/10/2013